Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst tussen Broederjorik met KvK registratienummer 73576840 hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg van iedere opdracht, of in verband met iedere opdracht, aan Gebruiker. Deze voorwaarden gelden indien Gebruiker deze van toepassing heeft verklaard. Een artikel uit deze voorwaarden is niet van toepassing, indien door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van het desbetreffende artikel.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, waarvan voor de uitvoering door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Gebruiker is ontvangen of zoveel eerder partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

2.Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens de Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3.Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van gebruiker een inspanningsverplichting.

Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst en prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

4.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

8.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, zal de Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle schade die aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect is ontstaan.

9.Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of Algemene voorwaarden BroederjorikVersie 1 van 1 – Februari 2021 3 regelgeving of haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren;

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1.Aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag dat per geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

2.Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is enige aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium over de laatste 3 maanden.

3.Indien Gebruiker voor enige schade aansprakelijk is, laat dit onverlet dat Gebruiker te allen tijde het recht heeft deze schade ongedaan te maken voor zover dit mogelijk is.

4.Gebruiker wordt door Opdrachtgever gevrijwaard van alle aanspraken die derden via Opdrachtgever jegens Gebruiker pretenderen dan wel uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en alle andere kosten die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten door Gebruiker.

5.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 5. Inhoud van de overeenkomst
1.Gebruiker gaat met Opdrachtgever een zorg/begeleidings/samenwerkingsovereenkomst aan.

2.Gebruiker zal begeleiding/advies en/of verzorging leveren aan Opdrachtgever in het breedste zin van het woord. Het genoemde kan via “onderaanneming” plaats vinden in overleg met Opdrachtgever.

3.De zorg/begeleiding heeft een looptijd zoals bepaald in de indicatie. Separaat van de zorg kan ook alleen de indicatie geleverd worden. Deze diensten kunnen door gebruiker los van elkaar geleverd worden.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de zorg/begeleidings/samenwerkingsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. Zoals het uitblijven van betalingen aan Gebruiker.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Leveringstermijn
Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, bescheiden, dan wel andere materialen aan Gebruiker moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

Artikel 8. Overmacht
1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven( zoals bijv. in de samenwerkingsovereenkomst). Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een betaling op het honorarium middels een (aanvullend) voorschot te verlangen.

3.Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft Algemene voorwaarden BroederjorikVersie 1 van 1 – Februari 2021 6 gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten verschuldigd.

Artikel 10. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden die verband houden met de voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden
1.Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.